Risk değerlendirmesi, çalışma alanlarında var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalarıdır.

Tehlike,  çalışanlara veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli taşıyan her şeydir. Risk ise tehlikenin yol açacağı zararlı sonucun olma olasılığıdır. Risk değerlendirmesi ile amaçlanan riskin ortaya çıkmadan önce tehlikelerin belirlenerek önlem alınmasını sağlayabilmektir.

Risk değerlendirmesi bir ekiple birlikte yürütülmesi gereken bir süreçtir. Ekipte yer alması gereken kişiler şu şekilde sıralanabilir:

a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki bütün  birimlerinde risk değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.