6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 50 kişiden fazla işçisi bulunan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ile çalışanların görev, yetki ve sorumluluk hak ve yükümlülüklerinini düzenleme amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere gerekli donanıma sahip İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Mayıs 2014 itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Birimimizin ana amacı, 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara göre oluşturulan vizyon ve misyonumuz doğrultusunda üniversitemizde İşyeri Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin sağlanmasını koordine etmekdir.

Bu amaç doğrultusunda üniversitemizde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY başkanlığında bir İSGB Üst Kurulu oluşturulmuş ve üniversitemizin tüm eğitim ve idari birimlerinden birer yönetici, alt iş veren vekili olarak atanmış ve tüm alt iş veren birimlerinde birim kurulları oluşturulmuştur.

Birimimiz, tüm alt işyerlerlerinde tehlikeleri ve riskleri içeren risk değerlendirme raporlarının hazırlanması, güvenlik düzenlemeleri için gerekli acil eylem planlarının kısa, orta ve uzun vade olarak planlanması, birim iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimimiz tarafından Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin mevzuata uygun verilmesi, 12 Ekim 2015 itibari ile başlayan sağlık muayenelerinin devam ettirilmesini , kayıtların tutulması ve çıktılarının yönetim ile paylaşılmasını koordine ederek tüm çalışanlar için en uygun işyeri ve sağlığı ortamının sağlanmasını hedeflemektedir.

Üniversitemiz, ilgili politika ve mevzuat değişikliklerinin takibi, değerlendirilmesi , uygulanması ve geliştirilmesi ile bir çok konuda olduğu gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da öncü üniversite olmaya devam edecektir.

Cahit AÇIKKAPI
İSG Koordinatörü