Son dönemde artan güvenlik bilinci ve önleme kültürüne verilen önemle birlikte “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” anahtar bir uygulama aracı olarak karşımıza çıkar. Üniversitelerin ayrıca bilginin üretildiği merkezler olması ve topluma karşı sorumlulukları güncel sorunların çözümünde aktif rol almalarını zorunlu kılar.
Güvenliğin kurum kültürünün bir parçası haline gelmesini sağlamak üzere düzenlenecek eğitimlerle çalışanlar arasında ve dolayısıyla toplumda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı oluşturulmuş ve çalışanların da sürece katkılarının arttırılması sağlanmış olacaktır.  
Çalışanların eğitimleri ile ilgili ayrıntılar “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”e göre belirlenmiştir. Buna göre çalışanlara;
§  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa 16 saat,
§  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa 12 saat,
§  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa 8 saat
Eğitim verilmesi zorunludur. Eğitimler "Eğitim Katılım Formu" ile imza altına alınmalıdır. 

 

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma